21 ביוני 2020

תגובה למנשר: "מדעני ישראל קוראים לפעולה בנושא שינוי האקלים".


מאת פרופ. מיכה קליין

הקדמה 


ב13.6.2017 פורסם מנשר עליו חתמו 510 מדענים ישראלים שקראו לפעולה נגד ההתחממות הגלובלית. מנשר זה ושמות החותמים עליו מופיע באתר של מרכז השל לקיימות.

כתבתי תגובה למנשר זה ושלחתי למרכז השל לקיימות, כגוף שמארח את המנשר המקורי, דברי לא התקבלו לפרסום. 
לאחר זמן הופיעה הזמנה מטעם כתב העת "אקולוגיה וסביבה" לקבלת חומר על נושא ההתחממות הגלובלית, שלחתי את תגובתי המקוצרת לפרסום אפשרי בכתב העת, גם שם נדחתה הכתבה. בשני המקרים לא קיבלתי חוות דעת מקצועית על סיבת הדחייה.
אני מנצל את במת "הבלוג הירוק" לפרסום התגובה.

תקציר

מנשר בשם "מדעני ישראל קוראים לפעולה בנושא שינוי האקלים". פורסם ביום 13.6.2017. בנוסף למנשר זה הופיעו בעיתונות הכותרות הבאות:
"תוכנית להתמודדות עם שינויי האקלים שגובשה במשך תשע שנים אושרה בממשלה".
"המשרד להגנת הסביבה: ישראל צריכה להיערך להתחממות משמעותית, יותר אסונות טבע וירידה בכמות המשקעים".
"במסגרת התכנית אותה מוביל המשרד להגנת הסביבה, תוקם במשרד מנהלת להיערכות לשינויי האקלים, שתתאם בין משרדי הממשלה השונים ותעקוב אחרי ביצוע האסטרטגיה הלאומית להסתגלות לשינוי".

בספרו "21 מחשבות על המאה ה-21" כותב הררי (2018) כי נושא ההתחממות היא סוגיה פוליטית הוא כותב: 

"זה לא מקרה שספקנות בנוגע לשינויי אקלים היא נחלתו הכמעט בלעדית של הימין הלאומני, ושרק לעתים נדירות אפשר להיתקל בסוציאליסט שמאלני שמצייץ ששינויי אקלים זו תרמית סינית. מאחר שאין תשובה לאומית לבעיית ההתחממות הגלובלית ,יש פוליטיקאים לאומנים שמעדיפים להאמין שהבעיה לא קיימת."

קטונתי בפני גוף הנקרא "מדעני ישראל", ואף על פי כן אני רוצה להעלות כמה תהיות האם באמת נושא שינוי האקלים הוא "אמיתי" והאם למעשי האדם יש עליו השפעה. 
בשנת 2017 כתבתי נייר עמדה (קליין 2017) שעסק בעיקר בנושא העלייה בגובה פני הים. בתגובה זו אני לא חוזר על כל הטיעונים שכבר נכתבו אלא מנסה לשאול ולהציג בפני הקורא נתונים מהשטח מהשנים האחרונות.

מתוך המנשר

לא אביא כאן את כל כתב המנשר הוא מופיע באתר מרכז השל לקימות ,אצטט רק את הדברים שאני מגיב עליהם.

ציטוטים מהמנשר

1. "שינוי האקלים הוא לא עניין מדעי תאורטי. הוא מתרחש כאן ועכשיו והשפעותיו ברורות ומוחשיות".
2." המחקר המדעי מוכיח כי הגורם המרכזי לשינוי זה הוא הפעילות של בני האדם (תעשייה, תחבורה, חקלאות, פסולת ועוד)".
3. "כל שנה מארבעים השנים האחרונות הייתה חמה יותר מהממוצע במאה ה-20".
4. "השלכות: לשינוי האקלים יש השפעות דרמטיות על חיינו, שאותן ניתן לראות גם בישראל: ההתחממות הגלובלית גורמת להאצה בקצב עליית פני הים ומגדילה את מספר ההצפות בחופים ואת עוצמתן".
5. "הראיות המדעיות ברורות: שינוי האקלים אכן מתרחש והפעילות האנושית היא הגורם העיקרי לשינוי זה".
מקור המנשר:

1. שינוי אקלים מתרחש כאן ועכשיו - האומנם?

שני גופי מחקר בלתי תלויים עוקבים אחר השינויים בקרחוני הים הצפוני. האחד, השירות המטאורולוגי הדני (גרינלנד שייכת לדנמרק ולכן יש לדנמרק עניין) עוקב שנים אחר נפח הקרח באוקיאנוס הארקטי. את התוצאות של השנים האחרונות 2006-2018 הם מסכמים ומציגים באיור 1. מהאיור נראה כי בעוד לפי המודלים של "אנשי ההתחממות הגלובלית" נפח הקרח היה צריך לקטון או אפילו כבר להעלם (בשנת 2013 לפי תחזיות אל-גור וחבריו) הרי תוצאות המדידה מראות עליה בנפח הקרח. השני, גוף מחקר בארצות הברית, ) MASIEהשייך ל- National snow and ice center) עוקב אחר עובי השלג. תוצאות דומות מתקבלות גם לחישוב עובי הקרח בים הצפוני, איור 2.

שני גופי מחקר אלה מקבלים תוצאות דומות דבר המחזק את אמינות התוצאה.


איור 1. נפח הקרח בים הארקטי. תאריך ההשוואה: 8 אוגוסט לשנים 2006-2018. מקור הנתונים: השרות המטאורולוגי הדני.

איור 2 .השתנות עובי הקרח בים הצפוני בשנים 2008-2019.( מקור: 2019 MASIE).

מעקב אחר שטח כיסוי השלג בהמיספירה הצפונית נעשה על ידי אוניברסיטת רוטגרס (Rotgers, USA) ומוצג באיור 3. ניתן לראות כי בשנים 1972-2016 אין שינוים בשטח המכוסה בשלג בחצי הכדור הצפוני. 


ניתן לראות כי בשנים 1972מוצג באיור  )
השטח המכוסה (מ
איור 3. כיסוי השלג השבועי בחצי הכדור הצפוני, הקו הכחול המודגש הוא הממוצע הרץ ל-53 שבועות (שנה) הקו האדום הוא הממוצע לשנים 1972-2015. (מקור: (Humlum 2017

2. המחקר המדעי מוכיח כי הגורם המרכזי לשינוי זה הוא הפעילות של בני האדם - האומנם?

עיקר פעילות האדם היא שריפת דלקים המביאה לעלייה בפחמן הדו חמצני ((CO2וריכוזו באטמוספירה.
ניתוח של כל אירועי שינוי האקלים בגיאולוגיה ההיסטורית של כדור הארץ מראה כי אין כל מתאם בין שינויי הטמפרטורה לבין כמות הפחמן הדו חמצני. לפני כ- 450 מיליון שנה כדור הארץ היה בעיצומה של תקופת קרח, גדולה בהרבה מתקופות הקרח בפלייסטוקן, ואף על פי כן כמות הפחמן הדו חמצני הייתה כנראה גדולה פי עשרה (גיל ,שביב 2014). במשך הפלייסטוקן היו כמה תקופות קרח, מחקר מראה כי בכל אחת מתקופות הקרח הללו תחילה עלתה הטמפרטורה ורק לאחר מכן עלה ריכוז הפחמן הדו חמצני. גם בפליוקן (שקדם לפלייסטוקן) ריכוז הפחמן הדו חמצני היה גבוה מ- 400 ppm.

גם בימינו מציג המחקר (
Humlum et al 2012) כי העלייה בטמפרטורה מקדימה את העלייה בריכוז – ,CO2 איור 4.

איור 4. השתנות טמפרטורת פני הים (כחול), השתנות טמפרטורת האוויר(אדום) לעומת השתנות ריכוז ה- CO2 באטמוספרה (ירוק) בשנים 1960-2019. ניראה בברור בכל המקרים כי השיא הכחול והשיא האדום מקדימים את השיא הירוק. (מקור: Humlum et al 2012 מעודכן ל2019)

איור 6-ו 5 מציגים את "הקשר הנעלם" שבין הטמפרטורה לco2. הגרפים מראים כי אין כל קשר בין העלייה בריכוז דו תחמוצת הפחמן לבין שינויי הטמפרטורה.


איור 5  השתנות טמפ' החורף ,קו כחול, והשתנות ה- CO2, קו ירוק ,בגרמניה בשנים 1988-2019


איור 6. אנומליות הטמפ' בקוטב הדרומי מול השינוי ב co2 בשנים 1978-2013

3. כל שנה מארבעים השנים האחרונות הייתה חמה יותר מהממוצע במאה ה-20. האומנם?

בספרות העולמית העוסקת בשינויי הטמפרטורה עם הזמן מקובל להתייחס ל"טמפרטורה העולמית הממוצעת", או ל"שינויי הטמפרטורה העולמית הממוצעת". 
ברור כי ערכים אלה הם ערכים מחושבים (Proxy),כי לא קיים מכשיר שמודד את הממוצע שהוא ערך מחושב. ככזה הממוצע נתון לשיקול דעתו של עורך החישוב. למשל, חוקר אחד יכלול בתחנות המדידה שמהם מחושב הממוצע n תחנות מדבריות וחוקר אחר יכלול לחישוב שלו n+m תחנות מדבריות; קרוב לוודאי שהתוצאה לא תהיה שווה.
בעיה קשה אף יותר אם משווים, לאורך זמן היא, תחנות רבות שהיו בשולי האזור הבנוי והפכו עם הזמן להיות תחנות הנמצאות בתוך אי החום העירוני. דוגמא נוספת לבעיה: כל מדידות מזג האוויר המתבצעות על אניות בים הפתוח נמדדות על גשר הפיקוד. גשר הפיקוד הממוצע של ספינות לפני 100 שנה היה נמוך בהרבה מגשר הפיקוד באניות בנות זמננו.
הגורם המחשב יכול אף הוא להשפיע על התוצאה. חישוב השינוי מהטמפרטורה העולמית הממוצעת בין השנים 2017-1997 (איור 7), כפי שמוצג על ידי מדעני
National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA ועל ידי מדעני השירות המטאורולוגי האמריקאי. ניתן לראות כי על פי הקווים המציגים מהלך דומה, ערכי NOAA גבוהים בכ-0.12⁰.


איור 7. התוצאה השונה המוצגת על ידי NOAA ועל ידי השירות המטאורולוגי בארצות הברית (מקור: Duhamel 2017 )


שיטת מדידת הטמפרטורה גם היא יכולה להביא לקבלת תוצאות שונות. ניתן למדוד טמפרטורה באמצעות תרמומטרים הנמצאים בסוכה מטאורולוגית, או בכדור פורח, או בעזרת מדידות מלוויינים. התוצאות המתקבלות בשיטות השונות, וכן המגמות המתקבלות בהתאם לכך אינן זהות. המדידות של NASA בהשוואה למדידות לוויין, נתוני NASA מראים עלייה של כ-0.2 מעלות בתקופה המדוברת ואילו מדידות הלוויין מראות התחממות איטית מאד.(איור 8)

איור 8. השוואה בין תוצאות המוצגות על ידי NASA למדידות לוויין, לשנים 1998-2015 . (קליין 2017)
ומה ביחס לשינוי (זיוף) נתוני שנות ה-30?

בעיבוד נתוני עבר יכול החוקר ל"תקן" נתונים כדי להדגיש מגמות שהוא רוצה להבליט. איור 9 מציג את השתנות הטמפרטורה המקסימלית שנמדדה בשנים 1895-2017 בארצות הברית. 

בקו הכחול מוצגים הנתונים כפי שהם מופעים בפנקס המדידה ואילו בקו הכתום כפי שהם מפורסמים כיום. ניתן לראות בבירור כי בסוף שנות ה-30 הייתה הטמפרטורה גבוהה יותר מאשר בשנים 2000- 2010. אך זה לא תואם ל"הגד" כי השנים האחרונות הן החמות ביותר ולכן יש "תיקון" לנתונים  והשנים שעברו הורדה הטמפרטורה בכ-0 1.5 פרנייט.

איור  9. הטמפרטורה המקסימלית לשנה, והממוצע הרץ לחמש שנים. הקו הכחול כפי שנמדד, הקו הכתום כפי שמופיע לאחר "התאמת" התוצאות. טמפרטורות שנות ה30 ו ה40 הורדו בכ1-2 מעלות פרנהייט ועל ידי כך שנת 2000 היא הגבוהה ביותר.

4. ניתן לראות גם בישראל: ההתחממות הגלובלית גורמת להאצה בקצב עליית פני הים – האומנם?

המרכז למיפוי ישראל עוקב  ברציפות אחר שינויי המפלס בחופי הים התיכון של ישראל מאז שנת 1958.במהלך תקופה זו נראים פרקי זמן בהם המפלס עלה/ירד אך המגמה הכללית לא מראה מגמת עלייה או ירידה איור 10. (לשם הדיוק אציין כי בזמן החתימה על המנשר הנקודות של השנים 2017,2018 לא היו קיימות).איור 10. השינויים בגובה פני הים בשנים 1958-2018 כפי שנמדדו על ידי מפ"י.( נמסר על ידי יוסף מלצר ממפ"י, תודתי לו)
ניתן לראות את העלייה הגדולה בין השנים 1992-2002. אך עלייה זו באה לאחר תקופת ירידה גדולה בין השנים 1979-1989.
מדידות אלה לא מראות "האצה בקצב עליית פני הים"., במקרה "הגרוע" ביותר השוואת 1965 השיא הראשון בקו הממוצע לשנת 2010 השיא השני בקו הממוצע מראה עליה של 30 מ"מ ב- 60 שנה שהם 0.5 מ"מ/שנה בממוצע.

עבודה נוספת המודדת את השינוי בגובה פני הים בישראל נעשתה על ידי להן, אמיתי ואפרתי (2014) הם מדדו את השינוי בגובה פני הים בישראל באמצעות מדידה לווינית. גם תוצאות העבודה הזו מראים על גובה פני ים שאיננו עולה, איור 11.איור 11. שינוי מפלס הים בשנים 1998-2008. מקור: ניטור לוויני של הים התיכון. להן, אמיתי, אפרתי. (מקור: להן, אמיתי, אפרתי 2014).

5. . הראיות המדעיות ברורות: שינוי האקלים אכן מתרחש והפעילות האנושית היא הגורם העיקרי לשינוי זה.

הנקודות שמוצגות כתשובה לשאלות 1 2 3 ו4 מראות כי הראיות המדעיות בוודאי שאינן ברורות, הן השאלה האם יש שינוי אקלימי והאם האדם הוא הגורם.

סיכום ומסקנות

הגישה כי "ההתחממות הגלובלית" ו"האדם כגורם לה" הפכו להיות המקבילה של "תורה למשה מסיני", דברי אמת שהמאמין איננו חולק אליהם. בעוד בתחום האמונה הדתית האמירה "אני לא יודע אך אני מאמין" מותרת, הרי בתחום המדע זאת היא גישה המביאה לעיוות האמת כדי שתתאים "לאמונה הזרה". בלימוד תורת האקלים עדיין רב הנסתר על הגלוי, מדי כמה זמן מתגלים רמזים מדעיים לגורמים רבים המשפעים על תהליכים מחזוריים בכדור הארץ. מחזורים אלה כמובן משנים את הבנתו את הדינמיקה האקלימית של הכדור. יחוס עיקר השינוי (אם קיים) בימינו לאדם ולעלייה בריכוז הפחמן הדו – חמצני היא טענה שאין לה בסיס מדעי מוצק מתצפיות בכדור הארץ.

מדע האקלים מצטמצם לחיזוי קצר זמן של 5-7 ימים. לעיתים מעזים חוקרים לתת חיזוי עונתי ואז הם מציינים בפרוש כי הסבירות היא ברמה נמוכה. תחזית כזו היא ברת בדיקה "טעית כמה פעמים פוטרת מהעבודה". ואילו בעניין החיזוי לשנת 2100 הכתיבה היא בביטחון מוחלט בחזקת "המרחיק עדותו" וכל מי ששואל שאלות נכלל בקבוצה של "מכחישי ההתחממות" – "הכופרים".


סליחה ידידי מדעני האקלים נתתם את חתימתכם ללא בדיקה יסודית.

הנושאים: "למה "מתקנים" נתונים של פרמטרים אקלימים? " ו-"מדידות גובה פני הים בישראל" הוצגו בכתבות קודמות בבלוג. על תכנית ההערכות לשינויי אקלים של ישראל כתבנו כאן.4 תגובות:

יעקב אמר/ה...

על "התכנית הלאומית להיערכות לשינויי האקלים" כתבנו כאן לפני שנה.
תכנית פטפטת סרק ללא תוכן שעליה עמלו כ 250 מלומדים במשך 9 שנים!!
http://www.green-logic.info/2019/03/blog-post.html

אהרון אמר/ה...

לפרופסור קליין שלום,

לפני כשנה פירסם ה"אקונומיסט" מאמר ארוך על המחקר המדעי שאיבד את דרכו – ניסויים שאי אפשר לשחזר, תוצאות שלא ניתן לאמת ותאוות פירסום שגוברת על הרצון להגיע לחקר האמת.

הבעיה היא שהדיון בנושא כבר יצא מזמן מהתחום המדעי והעובדתי ועבר לזירה הציבורית והפוליטית, ובזירה הזאת הצד השני ניצח בגדול.

שום מדען ובפרט אם הוא עובד באחת האוניברסיטאות המוכרות לא יעז להטיל איזשהו ספק בתיאוריה של ששינוי האקלים הוא מעשה ידי אדם, ויותר מזה, שיש סכנה מידית שדורשת תגובה דרסטית. מפני שאם ינסה זה יהיה סוף הקריירה שלו. ודאי שיש כאלו שיצאו נגד הזרם וכל הכבוד לך ולהם אבל אלה היוצאים מן הכלל שאינם מעידים.

הדבר האופנתי היום בקרב צעירים רבים בעולם זה להיות "פעיל אקלים", נבחרי הציבור מנסים להתהדר בכמה שיותר נוצות ירוקות וימשיכו לשפוך את כספי משלם המיסים על הבעיה בין אם זה יעזור ובין אם לא, והיום בו יוטלו אמצעים דרקוניים לצמצום הפליטות לקול מחיאות הכפיים של הירוקים אינו רחוק כפי שנדמה. אפילו חברות הנפט בעלות המשאבים הרימו ידיים ומדגישות את הצד הירוק שלהם.

האם ניתן לעשות משהו ואפילו למזער נזקים? מי יודע

דוגמא – החסידים טוענים ששינוי האקלים הוא בין הגורמים להתפשטות המגיפה, קשה להוכיח אבל אולי,
אז הנה עוד "אולי" -
אם העולם המערבי היה משקיע רבע ממה שהשקיע בפיתוח וסיבסוד אמצעי אנרגיה חליפיים נניח במחקר ויראלי, אולי העולם לא היה במצב שהוא היום

אהרון

Eitan אמר/ה...

למיכה קליין שלום
האם יש לך נתונים אמינים לגבי שינויים (או אי שינויים) של טמפרטורת מי הים התיכון? אודה לך אם תפרסם אותם.
תודה
איתן

מיכה קליין אמר/ה...

איתן שלום
אני מצרף רשימה של 4 מאמרים עדכניים העוסקים בנושא.
יש גם דוחות הניטור של חיא"ל. וכן לאזורים הקרובים לתחנות הכח דוחות הניטור של חברת חשמל.
מקווה שהייתי לעזר

כל טוב מיכה

1. Pastor, F., Valiente, J.A. & Palau, J.L. Sea Surface Temperature in the Mediterranean: Trends and Spatial Patterns (1982–2016). Pure Appl. Geophys. 175, 4017–4029 (2018). https://doi.org/10.1007/s00024-017-1739-z
2.Recent sea surface temperature trends and future scenarios for the Mediterranean Sea
Author links open overlay panelMohamedShaltout12AndersOmstedt2
Oceanologia Volume 56, Issue 3, June 2014, Pages 411-443

3.Sakalli: Sea surface temperature change in the Mediterranean Sea under climate change - 707 - APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH 15(1): 707-716. http://www.aloki.hu ● ISSN 1589 1623 (Print) ● ISSN 1785 0037 (Online) DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1501_707716  2017, ALÖKI Kft., Budapest, Hungary SEA SURFACE TEMPERATURE CHANGE IN THE MEDITERRANEAN SEA UNDER CLIMATE CHANGE: A LINEAR MODEL FOR SIMULATION OF THE SEA SURFACE TEMPERATURE UP TO 2100 SAKALLI, A. Faculty of Marine Sciences and Technology, Iskenderun Technical University, P.O. Box 31200 Iskenderun, Hatay, Turkey e-mail: as@abdulla-sakalli.com (phone: +903266141693, fax: +903266141877)
4.New Evidence of Mediterranean Climate Change and Variability from Sea Surface Temperature Observations
Andrea PisanoS. Marullo Vincenzo Artale Francesca Elisa Leonelli Rosalia Santoleri Bruno Buongiorno Nardelli
Published: 01 January 2020 in Remote Sensing
https://doi.org/10.3390/rs12010132